Годишни Технически Прегледи

Годишни Технически Прегледи

Адрес: гр. Свиленград, бул „България“ 211 карта

Телефон: +359 888 27 07 66; +359 886 32 76 74+359 379 7 1301

Работно време: 08:00 – 17:00 часа
Почивен ден: неделя

Периодичните прегледи се извършват на основание издадено разрешение № 240 от МТИТС, съгласно Наредба Н-32 от 16 декември 2011 г., изм. и доп., бр. 38 от 08.05.2018 г. От 2008 г. в контролно-техническия пункт има внедрена Система за управление на качеството съответстваща на ISO 9001.

Ръководството на Свиленград Автотранспорт АД декларира своята политика, в изпълнение на изискванията ISO 9001:2015 а именно: Декларация на ръководството.

Пункта за технически прегледи е оборудван с модерна съвременна техника и разполага с три самостоятелни линии, съответно I, II и III категория и извършва периодични прегледи на:

 • Мотоциклети
 • Леки и таксиметрови автомобили + АГУ
 • Автомобили с колесна формула 4х4
 • Товарни автомобили; товарни автомобили с различна колесна формула от 2х4
 • Товарни ремаркета
 • Туристически ремаркета
 • Автобуси за превоз на пътници и за превоз на деца и ученици
 • ППС за издаване или заверка на сертификат за техническа изправност /ЕКМТ/ Директива 96/96г. ЕО
 • Първоначален преглед на допълнително монтирана в МПС газова уредба

При периодичния преглед на ППС се представят следните документи:

  • свидетелство за регистрация на ППС – части I и II в оригинал – малък и голям талон /допуска се ясно и четливо копие на големия талон/;
  • застраховка „Гражданска отговорност“, валидна към датата на извършване на прегледа;
  • платен данък върху превозните средства за текущата година /до 30 юни може с платен данък от предходната година/;
  • документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед /лична карта или свидетелство за управление на МПС/;
  • документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение – за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби и др.);
  • сертификат за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Р България – представя се за издаване и заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1;
  • предишен сертификат по чл. 34, ал. 1, ако има такъв – представя се за издаване на нов сертификат.

Всяко ППС се представя на периодичен технически преглед преди датата, посочена в документа от предходния преглед.

Леките автомобили се представят на периодичен преглед за първи път преди изтичане на третата година от първоначалната им регистрация като нови, за втори път – преди изтичане на две години от първия преглед, след което прегледите се извършват всяка година преди изтичане на една година от предходния преглед.

Автобусите и таксиметровите автомобили – преди изтичане на шест месеца от предходния преглед;

Товарните и специалните автомобили и ремаркета с допустима максимална маса над 0,75 т, от чиято първоначална регистрация не са минали повече от 10 години – преди изтичане на една година от предходния преглед;

Товарните и специалните автомобили и ремаркета с допустима максимална маса над 0,75 т, от чиято първоначална регистрация са минали повече от 10 години, – преди изтичане на шест месеца от предходния преглед;

Мотоциклетите и ремаркетата с допустима максимална маса не по-голяма от 0,75 т – преди изтичане на две години от предходния преглед.

На първоначална проверка подлежат автомобили с газови уредби, които са допълнително монтирани в МПС след 1 септември 2014 г.

При извършване на първоначална проверка на МПС с допълнително монтирана  уредба, която позволява работата на двигателя с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG) след 01.09.2014 г. трябва да се представят:

*Протокол от оторизиран сервиз за монтажа на бутилката;

*Малък и голям талон /може и четливо копие на големия талон/;

*Лична карта или свидетелство за управление на МПС  на лицето, представящо ППС на преглед

След издаден Протокол за първоначална проверка на уредбите с ВНГ и СПГ от Пункта за годишни технически прегледи в срок до 3 години от тази дата собственика е длъжен да информира Пътна полиция за промяната на данните за вида на горивото и за отразяването и в талона.

НЕ ПОДЛЕЖАТ на първоначална проверка АГУ, произведени и монтирани преди 01.09.2014 г., но:

*В свидетелството за регистрация на МПС трябва да е отразено, че МПС е с монтирана АГУ;

*В техническия преглед да е отразено наличие на АГУ, на която не е изтекъл срока на експлоатация.

Срокът на експлоатация на резервоара за СПГ или ВНГ е предвиден от производителя. Когато не е посочен срок от производителя:

Резервоар за ВНГ (пропан-бутан) – до 10 години от датата на производство

Резервоар за СПГ (метан) – до 20 години от датата на производство.

Автомобила ще се счита за НЕИЗПРАВЕН, ако експлоатационния срок на  монтирания резервоар за пропан бутан или метан е изтекъл. Резервоара трябва да се смени, след което с протокола от монтажа се извършва първоначална проверка на новомонтираната уредба.

За удобство на своите клиенти предлагаме:

*Застраховка „Гражданска отговорност“ – сключване на място с избор на няколко компании. При сключена застраховка /платена еднократно/ при нас ползвате отстъпка 22,00 лева от цената за техническия преглед. При разсрочена полица – отстъпката е 10,00 лева. Зелената карта е безплатна.

*ТАХОГРАФИ – монтаж, калибриране, настройка и активиране на аналогови и дигитални тахографи

Прегледите по желание на клиента могат да се планират по заявка /за ден и час/ на място или на телефон +359 886 327 674, +359 379 713 01. При подадена предварителна заявка, се извършват прегледи и в почивните дни.